KLUBBHÅNDBOK

FOR

HOF IDRETTSLAG

 

                                                         

Oppdatert januar 2019

 

Klubbinformasjon

Klubbnavn:                                    Hof idrettslag    
 Stiftet:                                             15.januar 1899
 Idrett(er):                                       Fotball, Hopp, Håndball, Innebandy, Klatring, Langrenn og Turn
 Postadresse:                                 Postboks 34, 3091 Hof
 E‑postadresse:                              post@hof-il.no
Internettadresse:                         www.hof-il.no
Organisasjonsnummer:              884089182
 Bankforbindelse:                          DNB
 Bankkonto:                                    2515 06 05566
 Medlem av:                                   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 Tilknyttet:                                      Norges Håndballforbund, Norges fotballforbund, Triathlonforbundet,
 Holmestrand idrettsråd.

Innhold

Klubbinformasjon. 2

Innledning. 5

Klubbens historie. 5

Verdier. 6

Visjon. 6

Hovedmål 6

Organisasjon. 7

Organisasjonsplan. 7

Årsmøtet 8

Styret 8

Utvalg/komiteer. 9

Klubbens lov. 10

Medlemskap. 10

Medlemskontingent 11

Treningsavgifter. 11

Klubbens aktivitetstilbud. 11

Barne- og ungdomsidrett 12

Klubbens arrangementer / årshjul 13

Reise i regi klubben. 14

Til deg som er ….. 14

Utøver. 14

Forelder/foresatt 14

Trener. 15

Oppmann og lagleder. 16

Dommer. 17

Klubbdrift 18

Kurs og utdanning. 18

Medlemshåndtering. 18

Dugnad og frivillig arbeid. 18

Politiattester. 19

Klubbens antidopingarbeid. 19

Kommunikasjon. 19

Sikkerhetsarbeid (HMS) 19

Økonomi 20

Forsikringer. 20

Anlegg og utstyr. 20

Utmerkelser og æresbevisninger. 21

Retningslinjer i klubben. 21

 
 

Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Hof idrettslag og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i idrettslaget. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av Hof idrettslags hovedstyre etter innspill fra våre idrettsgrupper,komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbens historie

Hof idrettslag ble stiftet 15.januar 1899. Klubben het i begynnelsen Hof skiklubb men siden endret til Hof idrettslag. Eidsfoss idrettsforening som ble stiftet i 1893 ble slått sammen med Hof idrettslag i 1968. I 1899 som idrettslaget ble stiftet så fantes det ikke biler i Norge. Eidsfoss- og Hvittingfossbanen var ikke kommet i gang. Ikke var det radio eller fjernsyn eller internett. Telefonen var så vidt kommet til Norge. Hester ble brukt som fremkomstmiddel. I Hof bodde det 2 136 mennesker i år 1900. Det var 6 skoler i Hof, og ordfører ved århundreskiftet var gårdbruker Jac. Lindseth. Kommunens flateinnhold var ca 160 kv. kilometer, hvorav ca 2/3 skogareal. Og skog og bakker ga fine muligheter for skiaktiviteter den gangen som i dag. 

Ski NM i 1984 er det største arrangementet laget har arrangert. En begivenhet hvor hele Hofs befolkning gjorde en kjempeinnsats. 

Hof idrettslag feiret 100 års jubileum i 1999 og i den forbindelse ble det laget en jubileumsbok "Heia Hof" hvor idrettslagets historie er samlet mellom to permer. Bokkomiteen bestod av tre æresmedlemmer Kolbjørn Grønseth, Arnulf Gurrik og Odd Lian. De fikk hjelp av tidligere journalist Tore Asplin, Ramnes til å føre boka i pennen. Det var en imponerende jobb av komiteen og Tore Asplin som til slutt ble en veldig flott bok. Hof idrettslag besitter flere eksemplarer av boken og den kan fåes ved å ta kontakt.

I dag 2017 har Hof idrettslag 7 grupper : Fotball, håndball, turn, innebandy, klatring, hopp og langrenn.


 Verdier

Hof idrettslag baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
 Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Hof idrettslag tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Verdiene skal hjelpe oss til

·       å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

·       å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

·       å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

·å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

·å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Hovedmål

Hof idrettslag skal være innbyggerne i Hof sitt klare førstevalg hva gjelder idrettslig aktivitet.
 Vi skal administrere breddeidrett og folkehelse.
 Hof idrettslag skal tilstrebe å ha et tilbud til alle som ønsker å være fysisk aktive.

Organisasjon

Organisasjonsplan

HOVEDSTYRET:
 
Funksjonene i hovedstyret har følgende arbeidsoppgaver:
 
 Leder: 

-Mål- og strategiarbeidet i klubben

-Står for klubbens daglige ledelse, og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.

-Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger

-Forbereder saker til og leder styremøtene.

-Ansvarlig for idrettsregistreringen

-Holde oversikt over idrettslagets tillitsvalgte

Nestleder:

-Er stedfortreder for lederen

-Ansvarlig for politiattestordningen

Sekretær:

-Kalle inn til styremøter i samråd med leder.

-Føre protokoll for styremøter i hovedstyret.

-Administrativt skrivearbeid i samråd med leder

-Kontaktperson for Holmestrand kommune opp mot utleie av Hofhallen

-Administrere idrettslagets hjemmeside og sosiale medier.

-Ansvarlig for GDPR i idrettslaget

Kasserer:

-Føre regnskap og budsjett for idrettslaget.

-Bistå gruppenes kasserere ved behov.

-Medlemsadministrasjon


 Maskinansvarlig:

-Ansvarlig for drift og vedlikehold av idrettslagets maskiner.


 Styremedlem:

-Oppgaver tildeles av hovedstyret ved behov.

-Bidra til sammen med det øvrige styret å finne konstruktive løsninger på saker som reises i styret.

Gruppeledere:

-Leder for den enkelte idrettsgruppe underlagt Hof idrettslags hovedstyre.

-Inngår som en del av Hof ILs hovedstyre.

-Gruppeleder har ansvaret for å organisere sin idrettsgruppe.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i Hof ILs lovs § 12. 
 Hof idrettslag gjennomfører felles årsmøte for hovedstyret og undergruppene.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på vår hjemmeside, samt i Jarlsberg Avis.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på hjemmesiden her: Link til «Årsmøtedokumenter»

Styret

Hovedstyret er Hof idrettslags høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Lovpålagte oppgaver for styret:

·Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak.

·Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

·Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon

·Representere idrettslaget utad

·Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

·Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap

·Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt

·Stå for idrettslagets daglige ledelse

·Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring

·Oppnevne eller engasjere regnskapsfører

·Lage årsberetning fra styret til årsmøtet

·Oppdatering av klubbhåndboka

Styrets arbeid

Hovedstyret har styremøte ca en gang pr måned. Styremøtene holdes i utgangspunktet på Voldshagan klubbhus.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e‑post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Utvalg/komiteer


 Valgkomiteen:
 Består av tre personer, og velges på årsmøtet. Representanter i valgkomiteen sitter for tre år.
 Siste år i valgkomiteen leder man komiteens arbeid.
 
 Valgkomiteens arbeidsoppgaver:
 - Foreslå kandidater til ledige styreverv i hovedstyret.
 - Legge frem sin innstilling til nytt styre på årsmøtet.
 - Bidra til å finne kandidater til gruppestyrene etter anmodning fra gruppene.
 

Tur og trim:
 
Tur og trimkomiteen skal vedlikeholde etablerte turstier administrert av Hof IL.
 Består av leder og et antall medlemmer som leder ønsker å knytte til seg. Ca 6-8 personer.

Oppgaver:

-Rydde og merke turløypene.

-Administrere system for turregistrering.

-Administrere poengkonkurranse for barn under 16 år.

Økonomikomiteen:
 
Består av fire personer, velges for to år.

Oppgaver:

-Administrere lotteri på tvers av gruppene etter vedtak i hovedstyret.

-Holde oversikt over idrettslagets sponsorer.

-Bistå gruppene ved behov innenfor økonomi og sponsorer.
 

Idrettsmerkekomiteen:

Arrangerer idrettsmerkeprøver på grusplassen ved Hofhallen. Ordinære merkekvelder hver mandag kl 1800. Individuelle avtaler kan gjøres med komiteen. Idrettsmerkekomiteen er også tilstede under Idrettens dag. Mer informasjon her ->

Klubbens lov

Hof idrettslags lov er basert på NIFs lovnorm.  Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Les mer:
 Hof idrettslags lover

Medlemskap

Alle som ønsker å delta på aktivitet organisert av Hof idrettslag skal være medlem. Informasjon om innmelding finnes på vår hjemmeside: Link til innmelding ->
Vi benytter Min Idrett for medlemsadministrasjon. Vi anbefaler alle medlemmer å opprette profil.
 Link til Min Idrett ->
 
 Her kan du melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent

Medlemskategorier og kontingent vedtatt på Årsmøtet 2020:

Opp til 7 år / funksjonshemmede:          100,-
 7 år til og med 19 år:                                  200,-
 Fra og med 20 år:                                       500,-
 Familiemedlemskap:                                  600,-

I tillegg kommer treningsavgift til den eller de gruppene du deltar i.

Treningsavgifter

Fotball:
 
Til og med 7 år                kr 350,-
 8-12 år                              kr 750,-
 13-16 år                           kr 1150,-
 17 år – junior                  kr 1500,-
 Senior – old boys            kr 2000,-
 Fra 8 år og oppover kommer i tillegg en dugnadsavgift på kr 500,-

Hopp
 
Alle                                                  kr 100,-
 Fra 13 år kreves i tillegg forsikringslisens etter skiforbundets satser.
 Leie av ski                                      kr 300,- pr år
 Leie av støvler                               kr 250,- pr år

Håndball
 
Til og med 10 år                            kr 600,-
 Over 10 år                                      kr 800,-
 

Innebandy
 
Innebandygruppa har for 2019 ingen aktivitet.

Klatring
 
Enkeltperson                  kr 500,-
 Maksbeløp, familie        kr 1500,-

Langrenn
 
Opp til 10 år                    kr 400,-
 10 år og eldre                 kr 500,-
 For deltakere i TNV (Team Nordre Vestfold):      15-16 år 1500,- Junior: 2500,-

Turn
 
0-4 år, variert lekspreget trening med foresatte, +  Gymlek                                kr. 320,- pr. halvår
 4-6 år, GymLek, variert trenig og lek                                                                   kr. 420,-      ”
 7-18 år, Idrettens Grunnstige, Salto, Parkour                                                      kr. 420,-      ”
 Voksne, GymX                                                                                                     kr. 520,-      ”
 FAFF                                                                                                                    kr. 520,-      ”           


Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Treningsavgiften til gruppa kommer i tillegg til medlemskap i Hof idrettslag.

Klubbens aktivitetstilbud


 Hof idrettslag organiserer idrett innen syv forskjellige grener:
 Klikk på den idretten du ønsker å vite mer om, da kommer du til gruppas hjemmeside.
 Her finner du informasjon om gruppas aktivitet, kontaktpersoner, treningsavgifter med mer.

Fotball
 
Fotballgruppa i Hof idrettslag har som målsetning å tilby fotball til alle gutter og jenter som ønsker det. Vi har tilgang på to baner, Voldshagan og Hof kunstgress. Vi har noe innetrening i Hofhallen om vinteren. Vår målsetning er å ha med flest mulig lengst mulig.

Hopp
Hoppgruppa har hoppanlegg i «Skolebakken» ved Hofhallen. Rekrutteringsanlegg med fokus på hoppglede og å vekke interesse for sporten. Hoppgruppa samarbeider med øvrig hoppmiljø på østlandsområdet.

Håndball
Hof håndball skal ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der barn og ungdom møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil. Vi har lag som spiller seriespill og de yngste lagene er med på aktivitetsturneringer.

Innebandy
Grunnet liten deltakelse er det pr januar 2019 ingen aktivitet i innebandygruppa.

Klatring 
 Klatregruppa i Hof IL ønsker å ha et godt klatretilbud inne og ute for alle som vil prøve klatring. Inkludering og tilhørighet i et fellesskap hvor alle er velkomne.

Langrenn 
 Langrennsgruppa i Hof består av en liten gruppe utøvere fra 3.klasse og oppover.  Langrennstreningen starter med barmarks- og innetrening på høsten før skiføret kommer. Gruppa arrangerer løpskarusell på høsten og skikarusell på vinteren. Langrennsgruppa samarbeider med Ivrig og Botne om trening. Gruppa er knyttet til Team Nordre Vestfold langrenn.

Turn
 Turngruppa i Hof IL ønsker å skape et trivelig miljø hvor alle føler seg velkomne. I turn legges treningen opp så hver enkelt gymnast føler trenings- og mestringsglede. Vi lager til sosiale aktiviteter, og for de aldersbestemte klassene (7-18) tilbyr vi deltagelse på treningssamlinger og stevner. Vi driver også fysisk aktivitet for funksjonshemmede (FAFF).

Barne- og ungdomsidrett

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

·aktiviteten skjer på barnas premisser

·barna har det trygt

·barna har venner og trives

·barna opplever mestring

·barna får påvirke egen aktivitet

·barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere


 Les mer
 Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

·at ungdom kan bli så gode som de selv vil

·å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere

·at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet

·at ungdom får bidra med det de kan

·at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg

·at treningsavgiften er overkommelig for ungdom


 Les mer
 Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

Funksjonshemmede
 
Turngruppa har tilbud til funksjonshemmede.
 FAFF står for Fysisk Aktivitet For Funksjonshemmede. Dette tilbudet er meget variert; inneholder alt fra ridning, ski og akeaktiviteter, friluftsaktiviteter og trening inne i hallen. Pr. i dag er det kun utviklingshemmede i denne gruppen. Det legges stor vekt på det sosiale i tillegg til allsidig og motorisk trening.

Klubbens arrangementer / årshjul

Faste årlige arrangementer:

JANUAR

-Hofrennet og poenglangrenn i Sundbyfoss lysløype.

FEBRUAR

-Hoppgruppa arrangerer Hofspretten i Skolebakken

-Poenglangrenn i Sundbyfoss lysløype

MARS

APRIL

MAI
- HofSol

JUNI

-Sesongavslutninger

JULI

AUGUST

-Hoftoppers

-Treningsstart håndball, turn

SEPTEMBER

-Idrettens dag, første søndag i september.

OKTOBER

-Løpskarusell

-Oppstart innetrening hopp og langrenn

NOVEMBER

DESEMBER

-Juleavslutninger

Reise i regi klubben

På alle reiser i regi av Hof idrettslag (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være oppmann, trener eller en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Det må vanligvis innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.
 
 Last ned: Retningslinjer for reiseleder

Til deg som er …

Utøver

Utøverne bør være kjent med

·hva Hof idrettslag står for (verdier, visjon og idrettslagets mål)

·aktivitetstilbudet

·medlemskap

·dugnad

·klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Les mer
 Eksempel på retningslinjer for utøvere

Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med

·hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

·aktivitetstilbudet

·medlemskap

·forsikringer

·politiattest

·dugnad

·klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Hof idrettslag ønsker aktive og engasjerte foreldre. Vi ønsker at du som forelder oppfordrer barna til idrettslig aktivitet og gi de råd og informasjon om valg av idrett. Barna bør selv få ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke. Vi ønsker at du som forelder er med på å gi barna gode holdninger. Støtt trener, oppmann og andre som på frivillig basis benytter sin tid til å tilrettelegge aktivitet for dine barn.

Les mer
 Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

·hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

·aktivitetstilbudet

·medlemskap

·lisens og forsikringer

·politiattest

·kompetansetilbud for trenere

·klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne

·hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …

Trener
 
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til hovedtreneren / gruppas styre. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i.

Oppgaver

·       Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med gruppas sportslige plan

  • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan

·Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere

  • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp

·Ha dialog og samarbeid med foreldre

·Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp

·Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben

·Følge gjeldende regelverk

·Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund

·       Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere

·       Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer

·Være oppdatert på informasjon fra styret

·Representere klubben på en god måte

Les mer
 Mal på treneravtale fra Norges Idrettsforbund
 Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund
 Eksempel på retningslinjer for trenere

Oppmann og lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.


 Oppmenn/lagledere bør være kjent med

·hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

·klubbens aktivitetstilbud

·medlemskap

·lisens og forsikringer

·politiattest

·klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre

·hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

Oppgaver

·Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag

·Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan

·Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere

·Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte

·Møte på lagleder- og allmannamøter

·Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte

·Oppdatere lagets hjemmeside

·Ansvar for lagskasse

·Melde på til cuper, stevner og turneringer

·Innkalle til dugnader

·Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport

·Administrere reiser til/fra kamper eller stevner

·Skaffe dommere

·Sikre at alle utøvere/spillere har lisens

·Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren

Dommer

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Dommerne bør være kjent med

·hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

·krav til dommere på ulike nivåer

·medlemskap

·lisens og forsikringer

·klubbens retningslinjer og forventninger til dommere

·hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)


 
 

Klubbdrift

Kurs og utdanning

Hver enkelt gruppe har egne muligheter for trenerutdanning innen egen idrett. Ta kontakt med gruppeleder i din idrettsgruppe om du ønsker informasjon om kurs og utdanning.

Tilbud om kurs og utdanning i regi av Vestfold idrettskrets vil også bli distribuert fra hovedstyret til gruppeledere.

Her finner du informasjon om Norges idrettsforbunds trenerutvikling, «Trenerløypa»

Medlemshåndtering

Hof idrettslag benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. Link til innmelding finner du på hjemmesiden vår.

I KlubbAdmin registrerer vi hvilke grupper medlemmet er aktiv i. Det er gruppas ansvar å kreve inn treningsavgift i henhold til aktivitet og hva som er besluttet.

Dugnad og frivillig arbeid

Hof idrettslag drives av frivillighet. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet vaske drakter, rydding, parkeringsvakt under turneringer, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Gruppene har også egne dugnader for å skaffe penger til drift av gruppa.


 Her kan du lese Norges idrettsforbunds retningslinjer for Dugnad i idrettslag.

Politiattester

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. 

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

Vi har samlet all informasjon om politiattestordningen i Hof idrettslag på vår hjemmeside.
 Link til Politiattester ->

Klubbens antidopingarbeid

Hof idrettslag og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler.

Les mer
 Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

Kommunikasjon

Hof idrettslag kommuniserer med sine medlemmer på flere arenaer:
 På vår hjemmeside www.hof-il.no skal du finne all informasjonen du trenger.
 Alle våre syv idrettsgrupper har i tillegg sine egne hjemmesider.

Hof idrettslag benytter også facebook: https://www.facebook.com/HofIL/
Flere av våre grupper benytter også lukkede grupper på facebook for informasjon til gruppas medlemmer. Ta kontakt med trener eller leder for aktuell gruppe for å få tilgang.

Vi har ikke egen konto på Instagram, men ønsker at bilder som legges ut og som har en relasjon til oss merkes med #hofil For vårt arrangement HofToppers kan Instagram-bilder merkes #hoftoppers

Vår epostadresse: post@hof-il.no

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Hof idrettslag har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med Hof IL på arrangementer, på dugnader, under reiser og under organisert trening i vår regi.

Hof idrettslag har implementert EUs personvernregelverk (GDPR) i henhold til retningslinjer fra NIF. Databehandleravtaler skrives der hvor det er behov for at Hof IL deler personopplysninger med andre
 

Økonomi

Det er hovedstyret i Hof idrettslag som har det overordnede økonomiske ansvaret for idrettslagets økonomi. Det innebærer at hovedstyret har ansvar for at:

·Hof idrettslags midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte

·Hof idrettslag har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen

·Hof idrettslag har en forsvarlig økonomistyring

Videre har hver enkelt idrettsgruppe ansvar for gruppas økonomi, og at denne forvaltes i henhold til vedtatt budsjett. Idrettsgruppa skal ha en tilfredsstillende organisering av regnskapsfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

·Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.

·Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.

·Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.

·Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.

·Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.

·Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.

·Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år.
 Hof idrettslag har tegnet underslagsforsikring.

Hof idrettslag har ulykkesforsikring gjennom Gjensidige forsikring.

Anlegg og utstyr


 Hof idrettslag benytter følgende anlegg til sine aktiviteter:

-Hofhallen

·Eies av Holmestrand kommune, vi leier Hofhallen alle hverdager i skoleåret.

-Hof kunstgress

·Eies av Holmestrand kommune, vi leier banen alle hverdager.

·Hof idrettslag driver vedlikehold av banen

-Sundbyfoss skiløype

·Anlegget eies og drives av Hof idrettslag

-Skolebakken hoppbakke

·Anlegget eies og drives av Hof idrettslag

Utmerkelser og æresbevisninger


 Grethe og Johan Lysakers innsatspokal.
 
Pokalen er en vandrepokal og har «vandret rundt» blant ildsjeler, utøvere, tillitsvalgte, trenere og lag siden 1984. Mottaker er en som gjennom det foregående år har gjort en ekstra innsats for idrettslaget eller prestert spesielt godt i sin idrett. 

Det er hovedstyret som velger kandidat etter nominasjon fra gruppene. Pokalen deles ut på årsmøtet.

Knut J. Johnsens idrettspris.
 

 * Prisen tildeles enkeltmedlem / aktiv utøver i Hof IL, alder 13 til 25 år
 * Vedkommende må ha utmerket seg på en positiv måte, er en inspirator for andre. Er med og skaper et godt miljø i sin idrett, som igjen har gitt gode resultater for gruppa som prismottaker tilhører.
 * Vedkommendes resultater innen sin idrett er ikke avgjørende for tildeling av prisen.
 * Hovedstyret velger kandidat etter forslag fra gruppene.
 * Prisen er på kr 5000 og kan tildeles årlig forutsatt at hovedstyret finner en verdig kandidat.
 * Prisen utdeles på Idrettens dag, første gang i 2014

Retningslinjer i klubben


 Sjekkliste årsmøter (Ikke ferdig)

Retningslinjer valgkomité (Ikke ferdig)

Retningslinjer foreldre/foresatte (Ikke ferdig)

Retningslinjer utøvere (Ikke ferdig)

Retningslinjer trenere (Ikke ferdig)

Retningslinjer alkohol (Ikke ferdig)

Retningslinjer mobbing (Ikke ferdig)

Retningslinjer for reiseleder ved representasjon(Ikke ferdig)

Retningslinjer skikk og bruk e‑post (Ikke ferdig)