HOF ILs lover

Her kan du lese Hof ILs lover vedtatt den 15.01.1899 med senere endringer, senest av 20.01.2020.

 

Generelt om basis-lovnormen :

 

Ufravikelig lovnorm 

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. 

 

Innmelding i NIF 

Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

 

Lovendringer 

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm

Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig.

 

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

 

 

 

 

 

Logo Hof IL   LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

                    (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

 

 

 

Lov for Hof idrettslag, stiftet 15.01.1899 

 

Vedtatt den 15.01.1899 med senere endringer senest av 13.03.2012/29.01.2016/20.01.2020

 

Godkjent av Idrettsstyret[1] den 04. mars 2009

Siste endringer godkjent av Idrettsstyret 2019

 

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)[2].

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold og Telemark idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av Norges skiforbund, Norges gymnastikk og turnforbund, Norges håndballforbund, Norges fotballforbund, Norges triatlonforbund, Norges klatreforbund, Norges bandyforbund Innebandy særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Idrettslaget hører hjemme i Holmestrand kommune, og er medlem av Holmestrand idrettsråd[3].

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer[4].

 Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

Akseptere å overholde overordnede organisasjonsledds  regelverk og vedtak [5]. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

Styret(hovedstyret) i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap.  Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig begrunnet samt informere om klageadgang. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket.

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret[6]

 

Alle som deltar på gruppenes aktiviteter må være medlem av idrettslaget. 

 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

Styret (hovedstyret)   i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak fattes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang

 

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært åremøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen en uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøte må deretter avholdes innen en måned.

 

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 4        Kjønnsfordeling

 

(1)       Idrettslag skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer komiteer mv.og representasjon til årsmøte/ting.

            Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)       Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

  1. For å ha stemmerett være valgbar til årsmøte/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.    

 

(2)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.  

 

(3)       Et medlem kan ikke ha styretillitsverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagets fordel.

 

(4)       Forslagsrett:

a)         Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)        Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)       Møte- og talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.             

Revisor har møte- og talerett på årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

§6        Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

 

1        Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
          Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20% eller
          mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

 

2        En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og  er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget                 eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke           gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

3        En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede                                     organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd                                               representasjonen skjer. 

 4       Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

 5       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 6       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et  valg/oppnevning.

 

 

§ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 

(1)       Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget, som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 (3)      En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

        

  1. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 

§ 8 Inhabilitet

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)   når vedkommende selv er part i saken

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av den delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

            

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1)       Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette.

            Ved skriftlig sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

             

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets  medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

 

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskap- og revisjonsplikt, budsjett mv.

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som     vedtas av årsmøte. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer.   Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

(2)       Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.      Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor         og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjonselv om de ikke er forpliktet til dette       alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig   lovgivning gjelder uansett følgende:

a)         Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal          omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter vises i regnskapet.

b)         Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser dere berettigelse.

c)         Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d)         Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapets slutt.

e)         Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i felleskap.

(3)       Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

 

§ 12     Budsjett 

(1)       På årsmøte skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres sørskilt. 

(2)       Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(3)       Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når regnskapet fremlegges.

 

§ 13     Utlån og garanti

            Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

 

 

§ 14 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøte hhv.under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøte er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

 

Årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer som skal velges av årsmøte. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede  vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

 

 

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er),

3. Velge protokollfører (e)

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8 . Behandle idrettslagets årsmeldinger.

9.  Behandle idrettslagets regnskap styrets økonomiske beretning,   kontrollutvalgets beretning (og revisors beretning).

10.Behandle innkomne forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr.50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder, kasserer, sekretær

    b) 1 styremedlem,  2 varamedlemmer og maskinsjef.

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

    d)Kontrollutvalg 2 medlemmer og ett varamedlem.

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet eller gi styret        fullmakt til å oppnevne representanter.

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.varamedlem osv. Og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som det skal velges teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte.

b)Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd

c) Skriftlig krav fra 1  eller 50 av idrettslagets medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Sakslisten eller andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal det fremgå av innkallingen. 

 

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøte hhv. Under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøte er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 19     Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20 Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet[7] mellom årsmøtene.

 

Styret består av:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Maskinsjef

1 Styremedlem og 2 varamedlemmer

Samt ledere i hver av de grupper laget har opprettet

 

Styret skal[8]:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring[9].

3. Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse. Disse har møterett, men ikke stemmerett.

4. Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten

5.Oppnevne representanter til årsmøte/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøte ikke har valgt representanter.

6.Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer  forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 21 Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

  1. Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  3. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  5. Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser som nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 

§ 22 Valgkomite

Valgkomiteen velges på årsmøte på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling til kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagstiller at vedkommende er aktuell for vervet. 

 

 

§ 23 Grupper/avdelinger/komiteer

 

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan.

 

Gruppestyrene skal velges på hovedstyrets årsmøte.

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst 3 medlemmer.

Gruppene avholder et årlig møte med sine medlemmer. Møtet innkalles med minst en ukes frist.

Gruppenes regnskap og budsjett behandles på hovedstyrets årsmøte.

Gruppestyret fastsetter årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse[10].

 

 

§ 21 Lovendring

 

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lov norm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøte vedtar noe annet.  Dersom årsmøte vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen.  Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk og lovnorm.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 22 Oppløsning[11]sammenslutning, utmelding og annet opphør

Forslag til oppløsning vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes innen minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder senere.   Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget[12].

 

Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIG treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

 

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

 

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

[1]              Jf. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[2]              Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.

[3]              Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

[4]              Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (for eksempel for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være minst kr.100 pr. medlem. Årsmøte kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.  

[5]              Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

 

 

[7]              Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

[8]              Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

[9]              Se NIFs lov § 2-17.

[10]            Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

[11]            Jf. NIFs lov § 2-16.

[12]            Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.